Hannah Arendt

Undersøge de sider af menneskelivet, hvor mennesket som handlende væsen kommer til udfoldelse i offentligheden som politisk rum

Derfor også undersøge:

 • Hvad vil det overhovedet sige, at mennesket gør noget, at det er aktivt?
 • Et politisk svar på spørgsmålet om menneskets eksistens

Filosofiens forglemmelse:

 • Afviser selv betegnelsen filosof og kalder sig politisk teoretiker
 • Filosofien har igennem historien vægtet det kontemplative liv over handlingen
 • Vita contemplative over vita activa

Arven fra Aristoteles:

 • Trækker på Aristoteles, der forstod det gode liv, som det gode liv i polis, samfundet
 • Det gode liv som Eudaimonia, den gode skytsånd
 • Livsudfoldelse som fuldbyrdelse af livet i handling i det offentlige rum
 • Den offentlige lykke har to kilder, dels pluralitet, dels natalitet
 • Mennesket som politisk væsen
 • Kun i det politiske liv kan mennesket virkeliggøre sig selv som et væsen, der står frem i tale og handling
 • Det kan ikke ske gennem arbejde eller fremstilling

Natalitet:

 • Fødthed – mennesket kommer ind i verden som nyt liv, der bliver til eksistentielt vilkår, når mennesket levet i tillid til, at ny begyndelse er mulig
 • Det sker gennem initiativ, hvor man i handling viser sig som en person, der ønsker at have med andre at gøre
 • Knyttet til tilgivelse, at vi indstifter en ny begyndelse sammen

Pluralitet:

 • Det fællesskab som er grundlaget for samtale
 • Handlinger foregår altid sammen med andre
 • Knyttet til løftet, der skaber relationer til andre i gensidighed og respekt

Baseret på en skelnen mellem 3 aktivitetstyper

1.Arbejde

2.Fremstilling

3.Handling

Ad 1: Arbejde:

Knyttet til livsopretholdelse

Familiens privatejede ramme som sted, husholdning, det daglige slid

Lykken i form af munterhed og virksomhed

Ad 2: Fremstilling:

Mennesket som fremstillende væsen

Knyttet til verdsliggørelse, fremstilling af produkter

Mål-middel forståelse

Markedets sociale udveksling som sted

Lykke som tilfredshed

Ad 3: Handling:

Mennesket som handlende væsen

Sammensmeltning af pluralitet og natalitet

Offentligheden som sted, samtalen i fællesskab

Lykke som mening, der bliver udfyldt i tale og handling til andre mennesker

Eksistentiel fænomenologi:

 • Den eksistentielle fænomenologi har hidtil fokuseret på det personlige valg
 • Den har overset det vigtige i mennesket som fællesskabsvæsen
 • Vil opstille alternativ til den fundamentale erfaring af ensomhed, som mennesket oplever i det moderne massesamfund

Politik og frihed

 • Politik og frihed er to sider af samme sag
 • Politisk frihed hviler på tillid, – til at verden er et sted, hvor man kan vise sig som den person, man er
 • En politisk samtales kvalitet kan måles på, om den rummer en flerhed af synspunkter eller perspektiver og dermed giver folk en chance for at blive hørt

Fremmedgørelse:

 • Det moderne menneske har tabt det private forstået som at den tidligere private ramme for det personlige livsunderhold
 • Man havde sin egen bondegård, håndværksenhed eller lignende og privat ejendomsret dertil, retten til et sted at være, arbejde og fremstille
 • Denne ret forsvinder og man får kun ret til egen arbejdskraft
 • Det private forvandles til intimsfære for hjemlighedens omsorg
 • Arbejde har overtaget offentligheden
 • Forbrugerisme har overtaget den politiske arena og gjort arbejdsmarked til politikkens kerne
 • Markedet fortrænger offentligheden som et sted hvor mennesket kan mødes og samtale